Plantor

Öka värdet på din skog med plantor från oss! Genom att välja plantor av god kvalitet skaffar du dig goda förutsättningar att lyckas med återväxten. Vi är måna om att du får de bästa plantorna till din skog.

Ta hand om skogen

Trädslag

Vi för plantor av de vanligaste trädslagen: gran, tall och björk. Men vi kan även tillhandahålla andra, mer udda trädslag och även snabbväxande trädslag.

Vi bedriver även försäljning av julgranar.

Planttyper

Täckrot – täckrotsplantor är enklast och går snabbast att plantera. Vid leverans är de 1-1,5 år och har rötterna täckta av en torvklump med gott om finrötter som ger dem en bättre start på sin väg mot att bli ett nytt träd. Plantorna etablerar sig snabbt efter plantering. Täckrot är den vanligaste planttypen som används.

Barrot – Barrotsplantor passar på bördiga marker där konkurrensen från övrig vegetation är stor. Plantorna odlas på friland och är 3-4 år vid leverans. Rötterna är bara och att är väl förgrenade med många finrötter.

Vårt miljöarbete

Genom stödåtgärder med hänvisning till skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet, har vi inom ett område som använts till bete fram till mitten av 1900 talet och som när beteshävden upphörde beskogades gjort följande åtgärder.

Avverkat all gran, sparat samtliga ädellövträd såsom ek, lönn, bok och ask.

Sparat stående och liggande död ved, sparat hassel, enbuskar, vildapel osv.

Målet med denna åtgärd är att få en halvsluten/luckig lövskog med viss dominans av ek men också andra grova ädellövträd. Detta tillsammans med betande djur gör att vi bevarar natur och kulturmiljöer på bästa sätt.

Övrigt

Vi har redskap för plantering till försäljning på gården. Vi utför även röjnings- och planteringsarbete om så önskas. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi tillhandahåller även behandlingsmedel till dina plantor.

Kontakta oss för ytterligare information!